Valge Ruut OÜ ostutingimused

tingimused

I Üldsätted

 1. Käeolevad Valge Ruut OÜ (edaspidi Valge Ruut või müüja) poe tingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi ostja või tarbija), kes kasutavad www.valgeruut.ee veebiaadressil olevat e-poodi või ostusalongi Mustika keskuses või Fahle majas piltide raamimse töökoda ja tellivad  kaupu, sealhulgas sõlmides  kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi müügileping).
 2. Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

II Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

 1. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest on müüjal ostja nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poeja müügisalongis kasutamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus:
  • saata ostjale Valge Ruut teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on poe kasutajate turvalisuse huvides;
  • säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks Valge Ruut e-poodi sisseloginud ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.
 2. Kõiki Valge Ruut internetipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks tehtud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Valge Ruut OÜ ei avalda teatavaks saanud kliendiandmeid kolmandatele osapooltele, soovi korral on kliendil õigus nõuda oma andmete kustutamist Valge Ruut internetipoe andmebaasist. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

III Kaupade ostmine müügisalongi ja e-poe tehnilised etapid

 1. Valge Ruut e-poest on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on link „Lisa ostukorvi“. Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, raknedatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.
 2. Vastavalt Eesti Vabariigi seadusele on e-poel õigus nõuda kaupade eest 100% ettemaksu. 
 3. Ostukorvi lehel saab soovi korral muuta tellimuse sisu. 
 4. E-poes saab kauba eest tasuda peale arve saamist e- mailile.
 5. Tellimuse ja makse kinnituseks saadetakse teile e-posti tellimuse kinnitus.
 6. E-poes esitatud tellimused vaadatakse läbi samal päeval ning võetakse kliendiga ühendust hiljemalt 2 järgmisel tööpäeval.
 7. Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal vastavalt tarnetingimustele. Kaup antakse üle vaid ostjale, dokumendi alusel. Kolmas osapool saab kauba vastuvõtta vaid müüja kokkuleppel ostjaga.
 8. Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgnevatel juhtudel:
  • kaup on laost otsa saanud;
  • kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.
 9. Kui müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võtab müüja ostjaga ühendust ning pakutakse kliendile asendustoodet või tagastatakse ostja soovil tasutud summa. Kokkuleppel on võimalik müüja poolne osaline raha tagasimakse või ostja poolne raha juurudemakse, vastavalt asendustoote kehtivale müügihinnale.

IV Kaupade kohale toimetamine

 1.  Kliendiga võetakse ühendust hiljemalt järgmisel päeval peale tellimuse vormistamist, kinnitatakse tellimus ja täpsustakse tarnetingimused, aeg, koht, muud iseärasused.

V Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

 1. Tarbijal on õigus taganeda müügilepingust 14 (neljateist) päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast..
 2. Tarbijale tagastatakse tema poolt tasutu koos kauba kättetoimetamise postikuluga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisteate jõudmisest ettevõtjani.
 3. Tulenevalt Võlaõigusseadusest, kannab kauba tagastamisega seotud kulud (sh. transpordikulu) ostja.
 4. Valge Ruut klientidel on võimalik tellitud kaup 14 päeva jooksul ilma põhjendamata tagastada. Raha laekub samale kontole juba samal päeval, mil tagastus aset leidis. Märgake siinkohal, et kaup peab olema kasutamata ning terves originaalpakendis.Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui kaup on valmistatud spetsiaalselt ostja isiklikke vajadusi arvestades või ostja esitatud tingimuste kohaselt. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubaga koos on lisatud veel mõni toode, peab ostja tagastama kogu komplekti. Tagastada ei ole võimalik tooteid, mis on tellitud kliendi eritellimusena ,näiteks mõõtu lõigatud tooted, käsitööna eritellimusel valmistatud, värvitud, prinditud ,allahinnatud , jms.tooted.
 5. Kauba tagastamiseks tuleb võtta müüjaga ühendust

VI Vastutus ja vaidluste lahendamine

 1. Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.
 2. Müüja vastutus asja lepingutingimustele mittevastavuse puhul on määratud VÕS § 218, mille alusel tarbijalemüügi puhul vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Tarbijale müügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.
 3. Pabertööde, plakatite liimimne kapafiksile toimub ostjapoolse soovi ja nõusolekuga. müüja ei vastuta materjalide deformeerumist töö käigus kui see on tingitud peale liimitava või lamineerimist vajava ostjale kuuluva pabermaterjali kvaliteedi(kortsud , murdejooned , õhuke paber)tõttu.Kui kasutatakse Valge Ruut poolt pakutavat prinditud ,trükitud piltide materjali on toote kvaliteedi eest vastutav müüja.
 4. Puudustega kauba korral on ostjal õigus nõuda:
  • kauba asendamist uue kaubaga;
  • nõuda toote vigade parandamist, müüja võimaluste ja kompetentsi piires, kasutates oma tehnikut või pakkudes sisseostetud spetsialistiteenust
  • ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui:
   • müüjal ei ole võimalik kaupa asendada;
   • müüja ei ole mõistliku ajajooksul kaupasid vahetanud;
   • kauba asendamisega on tekitatud ostjale põhjendamatuid ebamugavusi;
 5. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, ladustamise, hoidmise või rikkumise tõttu. Samuti ei vastuta müüja kauba väärkasutamisest tekkinud muude kahjude eest.
 6. E-poest ostetud kaupade või teenustega seotud kaebused tuleb edastada e-postile: info@valgeruut.ee
 7. Teavet tellimuse kohta saab Valge Ruut infotelefonil 5555 8077, või e-posti aadressil info@valgeruut.ee
 8. Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn, 10130, e-post: info@tka.riik.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusalase kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot.